Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI

Bu sözleşmede belirtilen aracı kira ile veren(ULGER TOURİSM & TRAVEL AGENCY), 'Kiralayan', ön sayfada imzası bulunup, kira karşılığında kullanmak üzere aracı alan 'Kiracı' olarak adlandırılacaktır. 
GENEL KOŞULLAR
1) Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı aşağıdaki belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı bu ek sözleşmede yazılı gün ve saatte aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğinin kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatını almak ve kira dipozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.
2) Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabil ve taahhüt eder.
a. T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve gayri kanuni işlerde
b. Başka bir aracı çekmekte veya itmekte,
c. Yarış, hız tayini, ralli denemeler, motorlu soprlarda,
d. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
e. Trafik kuralları bakımından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı maddeler taşınmasında,
f. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında
3)Ekonomik araçlar için 23 yaş ve en az 3 yıllık yerli veya geçerli uluslararası ehliyete sahip olması , lüx aralar için 25 yaş ve en az 5 yıllık yerli veya geçerli uluslararası ehliyete sahip olması gerekmektedir.
4)Kiracı, Kiralayanın onayı olmaksızın aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasızaıy kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu konuda tüm koşullarına tamamen uyulmasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler kontratta imzaları olması dahi, kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludur.
5) Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen, ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari, gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağı ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunmayacağını taahhüt eder.
6) Kiracı; Şehir dışında, aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapali ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.
7) Kiracı; aracı kiralayana teslimi anında, araca ait resmi belgeleri, (trafik belgesi, tescil belgesi, sigorta, plakalar) iade etmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.
8) Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde, geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar ile bu sürede geçecek günlerin kirası kiracıya aittir. Aracın geri alınamaması durumunda, aracın rayiç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.
9) Trafik cezaları ve aracın trafikte geri çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikce alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.
10) Kiracı; aracına kiralayan iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybolmasından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.
11) Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçaların mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza; herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.
12) Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurtdışına çıkarılamaz.
13) Kiracı; hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez, bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.
14) her durumda, kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıklar gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek  ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dalilinde paylaşılır.
15) Kiracı; kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına ayrıca kiranın zamanında ödenmemesi, aracın zamanında teslim edilmemesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarad, adının uları listesinde yazılmasına peşinen muvafakat eder.
16) Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan herhangi  birine uymaması durumunda kazai, yollarla başvurmaya, tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın aracı derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.
17) Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi, uzatmadan da kaçınabilir.
18) Benzin ücreti kiracıya aittir.
19) BAKIM: Kiracı kira süresi içinde aracın yağını, suyuun ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı kira süresi içinde, vasıtanın periyodik bakımlarının, (yağ değişimi ve benzeri hallerde bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak, masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edecektir.
20) TAMİRAT:  Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça, lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu, (yağsız, susuz kullanım, donma lastik yarılması gibi) yapılacak tamirak parça ve lastik masrafları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil onarımlar, kiralayanın en yakın bürosunun onayı alınarak yaptırılır. Masraflar kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya aittir.
21) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave değişiklik hükümsüzdür.
22) Kiracı ile kiralayan arasında anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.
23) ÖDEME: Kiracı; geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği şeçenek ve maddelerin bedeline ve kira sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri kanunen uygulanan vergileri kabul eder. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre, yaklaşık tutarı üzerinden depozito alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu depozitoyu bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından başka borçlara mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile kabul ve taahhüt eder. Günlük kira 24 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.
24) SİGORTA:
A) Kiralanan araçlar; Karayolları trafik yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, poliçe sınırları içinde, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartı ile sigorta şirketinin alacağı tazminat miktarında yüklenir.  Bu hadlerin üzerindeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.
B) Kiracı; kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararla aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur.
C) Ancak; kiranın başlangıcında, belirlenen Hasar Muhafiyet Primini ödemeyi kabul eden kiracı aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluktan kurtulacaktır.
a. Kiracı veya yetkili sürücü; dostor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim ve adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve yakın emniyet görevlilerine derhal haber verecektir. 
b. Sorumluluk ve suçun takdiri, yetkili makamlara ait olduğundan ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak, peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir. 
c. Kiracı; kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlardan alınmış(Trafik polisi ve Jandarma) Trafik Kazası tespit Tutanağını, alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en fazla 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.
d. Çalınma halinde, kiracı derhal en yakın Polis veya Jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir, bulunamazsa ilk 45 günlük sürenin kira bedelini kiracı ödeyecektir.

Sözleşme ve Ekleri
Teslimat sırasında imzalanacak olan araç kiralama, rentacar sözleşmesine ek olarak bireysel müşterilerimizden kredi kartı veya adlarına düzenlenmiş bir fatura aslı ibraz etmeleri (su,elektrik v.s.) istenmektedir.
Ticari müşterilerimizden ise şirket evraklarını (vergi levhası , imza silküsü , kimlik fotokopisi) ibraz etmelerini talep etmekteyiz.

Kiralama Süresi 
En az 3 (üç) gündür. Uzun kiralamalar için özel fiyatlar uygulanır.

Fiyatlar 
Fiyatlara yağlama, bakım, üçüncü şahıslara karşı (yasal poliçe sınırları içinde) sigorta garantisi dahildir.Fiyatlara KDV dahildir. Yakıt kiralayana aittir. .

Ödeme 
Kiralama anında toplam kira bedeli tahsil edilir. En kısa kiralama 72 saat olup, gecikme halinde her ek saat için uygulanan ücretin 1/3 'ü alınır . Toplam 3 saati geçen gecikmeler ise tam gün olarak hesaplanır. Geçerli American Express, Visa, Eurocard, Master Card sahiplerinden depozit koşulu aranmaz.

Sigorta 
Araçlarınızda hasar meydana gelmesi durumunda rapor tutturmaya kiracılardan  1.500.-TL 'ya kadar olan hasarı ödemekle sorumludur.

Lastik patlamaları, far, cam kırılmaları, stepne çalınmaları sigorta kapsamı dışındadır.

Ancak sigortanın geçerli olabilmesi için en geç 48 saat içerisinde trafik kaza zaptı ve alkol raporunun Büromuza ulaştırılması, kazada tamamen kusurlu olunmaması, kazanın uyuşturucu - alkol etkisi altında olmaması ve yasal hız sınırları içinde yapılmış olması gerekmektedir; aksi takdirde aracı kullanan tüm hasardan sorumlu tutulur.

Trafik Cezaları 
Trafik cezaları ve OGS, HGS geçiş ve kaçak geçiş ücretleri müşteriye aittir.

Araçların trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kira süresine dahil edilir. Zorunlu durumlarda önceden haber vermeksizin bu koşulları ve bilgileri, rezervasyonda belirtilen araç türünü değiştirebiliriz.

Araçlarımız yurtdışına çıkartılamaz.

TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER
1) Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar
2) Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu
3) Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu durum
4) Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı haller
5) Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar
6) Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar
7) Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar
8) Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenmesi, taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar
9) Aracın yarış hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar
10) Trafik kurulları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar
11) Sigara ve emsale yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın meydana gelen yanıklar
12) Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler
13) Hatalı kullanımdan meyadan gelecek lastik yarılmaları, cam kırılması, teyp kırılması, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlarda tamamen kiracı sorumludur.
14) Kendisine atfi kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.